Fondacija lokalne demokratije

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE je nevladina organizacija registrovana na nivo BIH, koja ima 17 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.

MISIJA Fondacije lokalne demokratije je da doprinese razvoju civilnog društva, podržavajući razvoj ideje koje promovišu ljudska prava i razvoj nevladinog sektora koji su uključeni u demokratizaciji društva, kao i očuvanje: prirodne, kulturne, historijske i duhovne vrijednosti Bosne i Hercegovine.

Primarni fokus rada Fondacije je u oblasti zaštite, promocije i unapređenja ljudskih prava, posebno prava žrtava nasilja zasnovanog na polu, izgradnje zajednice, institucionalnog stvaranja kapaciteta za umrežavanje i razvoj, odnosno vodećim partnerskim odnosima. Ova vrsta fokusa naše organizacije rezultirala je tima da smo postali neizbježan partner vladinim institucijama i inicijator i koordinator sistemskih rješenja u oblasti ljudskih prava.

Od 2000. godine Fondacija lokalne demokratije u okviru programske djelatnosti unapređenja i zaštite ljudskih prava provodi integrirani bazični program - SERVIS, koji se odnosi na zaštitu osoba sa preživljenim iskustvom nasilja u porodici i promociju zajedničkog djelovanja ženskih nevladinih organizacija i institucija protiv nasilja u porodici. Fondacije lokalne demokratije ima educiran tim koji može ponuditi USLUGE trening programa i konzultantske usluge u različitim oblastima.

CENTAR ZA PRAVNU POMOĆ
Centar za pravnu pomoć Fondacija lokalne demokratije pruža besplatnu pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici, samohranim majkama, ženama žrtvama rata, ženama na socijlanoj margini.

CENTAR ZA ŽENE
Centar za žene pruža usluge posredovanje pri zapošljavanju ženama žrtvama nasilja, samohranim majkama, ženama na socijalnoj margini.

SIGURNA KUĆA - SKLONIŠTE ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA U PORODICI
Od oktobra 2000. godine Fondacija lokalne demokratije vodi Sigurnu kuću - Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Kapacitet Skloništa je 35 korisnica/ka , žena i djece. Primarni cilj rada Skloništa je obezbjeđenje direktne zaštite i psihosocijalne podrške ekstremno ugroženim kategorijama žena i djece.

SKLONIŠTE ZA DJEVOJKE ŽRTVE NASILJA
U okviru projekta “Ti to možeš“, u oktobru 2002. godine pokrenut je rad Skloništa za djevojke žrtve nasilja. Sklonište ima kapacitet za 8 do 10 djevojaka koje su žrtve emocionalnog, fizičkog ili seksualnog nasilja (trafficking, incest, prostitucija, silovanje). Primarni cilj je obezbjeđivanje direktne zaštite djevojaka žrtava nasilja.

SOS CRVENA LINIJA – TELEFON ZA ŽRTVE NASILJA
Ovaj servis, pokrenut 2004. godine, je otvorena 24-satna SOS Crvena linija, telefon koji građankama/ima, prvenstveno Kantona Sarajevo ali i šire, omogućava da prijave bilo koju vrstu nasilja, i da dobiju adekvatne informacije na koji način pristupiti rješavanju problema nasilja ili spriječavanju nasilja, tj. kome se obratiti za daljnu pomoć. 

Broj telefona SOS Crvene linije je 1265 odnosno 033/222 000

MOBILNI TIM
Ovaj Servis je uspostavljen jula 2004. godine. Cilj formiranja Mobilnoga tima su direktne posjete porodicama bivših korisnica/ka Skloništa u svrhu praćenja stanja u porodici. 

ZELENA LINIJA
Informativna linija koja ima za cilj da informira građanke i građane o rodno uvjetovanom nasilju i prikuplja podatke o rodno uvjetovanom nasilju, seksualnom i reproduktivnom zdravlju – pravu na život bez nasilja i diskriminacije na osnovu spola/roda. 

Broj Zelene linije je 033/22 33 66

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE je članica više mreža:SIGURNE MREŽE, Mreže pravde ,Mreže za izgradnju mira, ECRE,ECCAS,NVO vijeća, Mreža za koordinaciju pružaoca besplatne pravne pomoći u BiH, Snažniji glas za djecu, ŽENSKE MREŽA.