JAVNI POZIV Za angažovanje članova/ca trenerskog tima u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i članicama Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta članica Sigurne mreže u odgovoru na seksualno nasilje, unapređenje odgovora multisektorskih timova/koordinacionih tijela u definisanju odgovora na nasilje u zajednici sa fokusom na seksualno nasilje i bolje evidencije zasnovane na elementima ranjivosti žrtve.  

Jedna od projektnih aktivnosti je trening za članice Sigurne mreže za rad i razvoj procedura za rad sa žrtvama seksualnog nasilja. U tu svrhu biće angažovani/e članovi/ice trenerskog tima za obuke za psihološko savjetovanje u radu sa žrtvama seksualnog nasilja.  

Broj osoba jedna (1).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

  • Izrada trening kurikuluma/programa obuke 
  • Vođenje 1 dvodnevnog treninga za članice Sigurne mreže u navedenim oblastima (psihološko savjetovanje).
  • Sumiranje i prezentovanje rezultata obuke

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka, prednost imaju psiholozi/ginje, osobe sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa žrtvama krivičnih djela seksualnog nasilja; 
  • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti sprečavanja seksualnog nasilja;
  • Iskustvo u radu sa preživjelima seksualnog nasilja; 
  • Iskustvo u izradi analitičkih tekstova i kurikuluma za obuku iz oblasti psiho-socijalne podrške žrtvama seksualnog nasilja; 
  • Vještine edukacije i prenosa znanja; 
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica, koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti: 

 -CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva, 

-Potvrdu od strane pravnog lica da kandidat/kinja ima iskustvo u radu sa preživjelima seksualnog nasilja; 

-Potvrdu o iskustvu vođenja edukacija. 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 2. februara 2022. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem imejla ili telefona u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.