Žene ženama

Misija: “Žene Ženama” je NVO žena i za žene, kako to njihovo ime samo govori. Sve akcije i aktivnosti koje se realizuju u okviru projekata, obavljaju se sa posebnom pažnjom na žene i doprinose:

  • Smanjivanju diskriminacije i nasilja protiv žena
  • Osnaživanju ženskog pristupa pravdi i
  • Povećanju ženske uloge u odlučivanju i liderstvu

Vizija: “Žene Ženama” su samoorganizovana ženska grupa, bazirana na članstvu koja svojim djelovanjem u području ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosi, doprinjeti razvoju civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti organizacije su podrška, obrazovanje, istraživanje, izdavaštvo i javno djelovanje.

Metodologija i principi rada: Timski rad (participacija i odgovornost) i Feministički principi u kreiranju ciljeva i vrijednosti organizacije (dobar protok informacija, uvažavanje različitosti, dobra komunikacija, motivacija, dobrovoljnost, partnerstvo, solidarnost i transparentnost u radu i djelovanju).

U Bosni i Herceovini, realizacija ženskih ljudskih prava je i dalje ekstremno teška, posebno u ruralnim zajednicama. Većina građana nije upoznata s definicijom ili svrhom ljudskih prava, i rodna diskriminacija je vidljiva na svim razinama i sektorima bosanskohercegovačkog društva. Kombinacija patrijarhalne tradicije, socijalnog i ekonomskog siromaštva, poratnih trauma i nacionalističke retorike sprečava mnoge žene i djevojke da uživaju u osnovnim ljudskim pravima.

Ženske grupe u civilnom društvu doprinose značajnim i većinom nedovoljno priznatim radom kako bi se poboljšala ženska ljudska prava, izgradnja mira i sigurnosti u BiH. Kroz lobiranje i stvaranjem kontakata s vladim strukturama, razvile su strategije koje je moguće primijeniti i šire na zapadnom Balkanu.